Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τα νέα προγράμματα στήριξης του πολιτισμού στην επαρχία. Συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων της συνθήκης της Λισσαβόνας. Εδώ η πρώτη ανάρτηση σε επαρχιακό δρόμο του νομού Λάρισας..!