Είναι γνωστό – και στη δημοτική Αρχή – ότι αρκετά χωριά του δήμου Τεμπών δεν έχουν ή έχουν ελλειπή και προβληματική ψηφιακή κάλυψη. Δεν ξέρω αν και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ενέργειες του δήμου για λύση του προβλήματος αλλά διαβάζω (infocom.gr) ότι η κυβέρνηση δια του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστου Σπίρτζη, ξεδιπλώνει την επιχειρηματολογία, βάσει της οποίας αμφισβητείται ο διαγωνισμός για την παραχώρηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων στη Digea.
Ανάμεσα δε στις 13 ερωτήσεις που απευθύνει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ο αναπληρωτής υπουργός υπάρχει και μία τοπικού θα έλεγα ενδιαφέροντος και είναι η :
Ερώτηση με αριθμό 9 : Να κάνετε γνωστούς τους λόγους για τους οποίους προχωρήσατε στη διαγωνιστική διαδικασία βάσει της ΚΥΑ με αρ. 42008/5-10-2012 «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος» ΦΕΚ 2704/Β/5-10-2012, για καθολική κάλυψη 95% του πληθυσμού, όταν εκ των όρων του διαγωνισμού ζητείτο κάλυψη 98% δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο «λευκές» περιοχές που έπρεπε να καλυφθούν επιβαρύνοντας υποχρεωτικά τους ΟΤΑ;
Μερικές ακόμη ερωτήσεις της επιστολής του υπουργού είναι και οι εξής :

Ερώτηση με αριθμό 1 : Για ποιο λόγο, βάσει ποια απόφασης και με ποιο αιτιολογικό υπήρξε πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας και ολοκλήρωση αυτής με κατακυρωτική απόφαση (ΑΠ 706/4/6-2-2014) παρά το γεγονός της συμμετοχής μιας και μόνο διαγωνιζόμενης εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Ερώτηση με αριθμό 2 : Για ποιους λόγους δεν έγινε χρήση του άρθρου 6.2.3 της Προκήρυξης (προεπιλογή) για αποκλεισμό συμμετοχής της συγκεκριμένης διαγωνιζόμενης με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια με δεδομένο ότι το άρθρο 80 παρ. 1 εδαφ. στ του ν.4070/2012 «απαγορεύει» ο πάροχος δικτύου να είναι και πάροχος περιεχομένου.
Ερώτηση με αριθμό 5 : Με ποια διάταξη νόμου, κανονιστικής ή άλλης πράξεως κ.λ.π. προβλεπόταν η αρμοδιότητά σας, μετά την κατακύρωση και υπογραφή της από 7-2-2014 σύμβασης να εκδώσετε κατά σειρά τις με αρ. 716-007/17-6-2014 (ΦΕΚ Β΄1587/2014) αρ.716-003/25-6-2014 (ΦΕΚΒ/1693/2014) και 707/2/24-6-2014 (ΦΕΚ Β ΄1676/2014) αποφάσεις σας, με τις οποίες δεν καθορίζατε μόνο τα ΑΟΤ (ανώτατα όρια τιμών) σύμφωνα με το άρθρο 9 της Προκήρυξης αλλά αναθεωρήσατε το τεχνοοικονομικό μοντέλο του παραρτήματος Ε4 αυτής;
Ερώτηση με αριθμό 7 : Κατά πόσον οι χρόνοι υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας αποτελούσαν εύλογους χρόνους για τη διασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού και διαφάνειας της διαδικασίας, κατά θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου για την ισοδύναμη πρόσβαση όλων των διαγωνιζόμενων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, αποφυγή όρων αποτρεπτικών συμμετοχής και άνισης/διακριτικής μεταχείρισης μη λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας;
Ερώτηση με αριθμό 10 : Βάσει ποιου χάρτη συχνοτήτων προκηρύχθηκε η συγκεκριμένη δημοπρασία; Σε ποια μελέτη στηρίχθηκε ο χάρτης συχνοτήτων, πότε ανατέθηκε και εκπονήθηκε η συγκεκριμένη μελέτη, από ποιόν μελετητή και με ποια διαδικασία ανατέθηκε η μελέτη αυτή;

Η προθεσμία που τίθεται στην ΕΕΤΤ για να απαντήσει είναι πέντε εργάσιμες μέρες που σημαίνει ότι η Επιτροπή οφείλει να ανταποκριθεί έως την Τετάρτη 22 Απριλίου.