Υπογράφτηκε χθες 20 Γενάρη, η σύμβαση για την «Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στη δημοτική κοινότητα Γόννων του Δήμου Τεμπών», που αποτελεί μέρος του όλου έργου, μετά την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τεμπών και Δήμου Λαρισαίων.
Αντικείμενο της μελέτης, είναι τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας ακαθάρτων της Δ.Κ. Γόννων του Δήμου Τεμπών και αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται :

– Η μελέτη του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (μήκους 18χλμ. περίπου) του οικισμού των Γόννων, έκτασης 80 εκταρίων περίπου.
– Τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων (αγωγός μεταφοράς δια βαρύτητας μήκους 2χλμ.) στις προβλεπόμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Γόννων νοτίως του οικισμού.
– Η μελέτη των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (με το κτίριο διοικήσεως).
– Οι απαιτούμενες Περιβαλλοντικές Μελέτες
– Οι απαιτούμενες Τοπογραφικές Εργασίες.
– Τα Τεύχη Δημοπράτησης
– Τα ΦΑΥ & ΣΑΥ
Η κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής – μεταφοράς – επεξεργασίας αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής το οποίο :
Θα δώσει ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των οικιακών λυμάτων του οικισμού. Θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα του υπογείου υδροφορέα, από την ρύπανση που υφίσταται σήμερα. Θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή, η οποία υδρεύεται εξ ολοκλήρου από τα υπόγεια ύδατα.
Ειδικότερα οι στόχοι του προτεινομένου έργου συνοψίζονται στον καθαρισμό των λυμάτων με απομάκρυνση των κυρίων και δευτερευόντων ρυπαντικών φορτίων των λυμάτων της περιοχής, όπως προβλέπεται από τις σχετικές προδιαγραφές . Αυτό θα επιτευχθεί με την κατασκευή μιας σύγχρονης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) η οποία θα λειτουργεί οικονομικά, με την ελάχιστη δυνατή εποπτεία. Επί πλέον δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τις εποχιακές διακυμάνσεις των φορτίσεων.
Ο Διαγωνισμός έγινε στις 20/07/2012 και χθες έγινε η υπογραφή σύμβασης – έναρξης εργασιών μελέτης: 20/01/2014
Προϋπολογισμός (μελέτης) 244.222,97 € (με Φ.Π.Α. 23%)

Σύμβαση μελέτης: 122.111,49 € (με Φ.Π.Α. 23%)