Το ΚΕΠ Μακρυχωρίου Δ. Τεμπών ενημερώνει τους δημότες του αναφορικά με τους δικαιούχους της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ότι ξεκινά η υποβολή  των αιτήσεων για τους κατοίκους του Δήμου των περιοχών: Αμπελακίων, Παραποτάμου, Πουρναρίου, Σπηλιάς, Ελάτειας, Ευαγγελισμού, Τεμπών, Ιτέας, Ελιάς, Καλλιπεύκης, Γόννων, Ραψάνης και Κρανιάς
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε. των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως καθορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ.
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
Α) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ) ετησίως και
Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται  το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο Εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική δε λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 
1)     Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων και ΑΦΜ και ΑΜΚΑ  
2)     Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3)     Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
4)     Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2014 για εισοδήματα του έτους 2013)
5)     Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1 έτους 2014 για εισοδήματα του έτους 2013)
6)     Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.
7)     Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου να φαίνεται ευδιάκριτα ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN,
 Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τις αιτήσεις τους ή για περισσότερες πληροφορίες στα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών.