Ανοιχτή πρόσκληση πραγματοποίησε ο δήμαρχος Τεμπών κ. Κώστας Κολλάτος για τη συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής ισότητας του Δήμου Τεμπών.
Στην πρόσκληση επισημαίνονται αναλυτικά τα εξής:
«Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας που έχουν την έδρα τους ή διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τεμπών και εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, πρέπει αφενός να είναι ενεργοί και να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην Επιτροπή Ισότητας,
Επίσης δημότες που επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή.
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δύο και μισό χρόνια, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από δώδεκα έως δεκαπέντε μέλη.
Ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, πέρα από τον συμβουλευτικό – εξειδικευμένο χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε σε ένα πιο διευρυμένο πεδίο λειτουργίας να επικεντρωθεί :

– στη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης,
– στην υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου,
– στην συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
– την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία και την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων
– τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων
– τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου.
– την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας, με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τις τοπικές συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.
Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και στις 22 Ιουνίου 2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο δημαρχείο του Δήμου Τεμπών ειδικότερα στο τμήμα πρωτοκόλλου απευθυνόμενοι στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νση: Μακρυχώρι Λάρισας Τ.Κ. 40006) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]  και στο Fax: 24950 22410
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , εφόσον υπάρχει).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 6932-618.917 & 2495-350.415».