ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ
Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων που ξεκινούν στις 16 Μαΐου για την εισαγωγή στα ανώτατα ιδρύματα της χώρας.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας:
Οι πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα διενεργηθούν εφέτος με διαδικασίες κοινές για το νέο και το παλαιό σύστημα.
Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει αίτηση – δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις.
Τα εξεταστικά κέντρα (ΕΚ) που θα οριστούν θα είναι κοινά για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) με το νέο σύστημα και των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-Β”) με το παλαιό σύστημα.
Είναι προφανές ότι όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση – δήλωση στο ίδιο Λύκειο θα εξεταστούν και στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο λύκειο, ανεξάρτητα από το αν οι υποψήφιοι είναι με το παλαιό – νέο σύστημα ή από ημερήσιο – εσπερινό λύκειο.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα διεξαχθούν σε εξεταστικά κέντρα ανά Διεύθυνση ΔΕ, τα οποία θα οριστούν με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Εξεταστικά κέντρα θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση: συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα στα οποία στεγάζονται ημερήσια Γενικά Λύκεια δημόσια, ιδιωτικά, εκκλησιαστικά και διαπολιτισμικά που έχουν μαθητές στη Γ” τάξη και ημερήσιες λυκειακές τάξεις που έχουν μαθητές στην τελευταία τάξη.
α) Οι υποψήφιοι του νέου και του παλαιού συστήματος εξετάζονται σε κοινά ΕΚ, σε κοινή ώρα εξέτασης, αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο χωρισμός σε διαφορετική αίθουσα, λόγω μικρού αριθμού υποψηφίων, οι υποψήφιοι του παλαιού συστήματος θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να διαχωριστούν από τους υποψηφίους του νέου συστήματος, και οι ημερήσιοι να διαχωριστούν από τους εσπερινούς, όπως και πέρυσι.
β) Οι υποψήφιοι των ημερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ-Β” (παλαιό σύστημα) θα εξεταστούν στα ημερήσια ΓΕΛ που θα οριστούν με την ανωτέρω απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης (κοινοποιείται στον διευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως ΕΚ και στον διευθυντή του ΕΠΑΛ), για τα μαθήματα που θα εξεταστούν σε κοινά θέματα με τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Κατά τον ορισμό αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλοι οι υποψήφιοι Ομάδας Β” του ίδιου ΕΠΑΛ πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ μπορεί να εξετάζονται οι υποψήφιοι Ομάδας Β” περισσοτέρων του ενός ΕΠΑΛ. Σε κάθε περίπτωση ο διευθυντής κάθε ΕΠΑΛ ενημερώνει με ονομαστική κατάσταση τον διευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως ΕΚ για τους υποψηφίους της Ομάδας Β” που εξετάζονται πανελλαδικά καθώς και για τα εξεταζόμενα μαθήματα. (Τα μαθήματα ειδικότητας θα τα εξεταστούν σε άλλα εξεταστικά κέντρα κοινά με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.)
γ) Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται στα ανωτέρω ΕΚ (των ημερήσιων ΓΕΛ) σε κοινή ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο ΕΚ μπορεί να εξετάζονται υποψήφιοι από περισσότερα του ενός εσπερινού ΓΕΛ.
δ) Γενικά, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των ΕΚ θα γίνει πρώτα κατά νέο – παλαιό σύστημα. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα διαχωριστούν κατά λύκειο, κατά μάθημα και αλφαβητικά για το νέο σύστημα και αντίστοιχα για το παλαιό σύστημα και όπως θα καθοριστεί σε σχετική αναλυτική εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.
Για το 2016, λόγω διπλού συστήματος εξετάσεων, τα μαθήματα κατά την εξέτασή τους θα διακρίνονται ως εξής:
1. Μάθημα νέου συστήματος
2. Μάθημα παλαιού συστήματος.
3. Μάθημα κοινό παλαιού και νέου συστήματος.
Η παραπάνω διάκριση των μαθημάτων θα γίνεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και θα είναι αναγεγραμμένη πάνω στις φωτοτυπίες των υποψηφίων.
Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν καταθέσει αίτηση – δήλωση προκειμένου να εξεταστούν σε πανελλήνιο επίπεδο στα αντίστοιχα μαθήματα, θα εξεταστούν από τις επιτροπές εξέτασης του Κεφαλαίου Ζ”, αν πρόκειται για εξεταζόμενους προφορικά ή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχουν καταθέσει την αίτηση – δήλωση, αν εξετάζονται γραπτά.
Οι αποφάσεις ορισμού των εξεταστικών κέντρων θα κοινοποιηθούν άμεσα και σε κάθε περίπτωση έως τις 4 Απριλίου στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων συγκροτούνται με την αντίστοιχη για καθένα από αυτά διαδικασία, τα εξής περιφερειακά όργανα εξετάσεων:
Περιφερειακός επόπτης Εξετάσεων. Χρέη ασκεί ο οικείος περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης. Ο περιφερειακός επόπτης εξετάσεων έχει την γενική εποπτεία των εξετάσεων σε επίπεδο περιφέρειας.

Πηγή : Larissanet.gr