«Μπλόκο στη διέλευση επαγγελματικών και βαρέων οχημάτων από τους παράπλευρους δρόμους».
Την άποψη του Blog για τη λειτουργία των διοδίων την ξέρετε από παλιότερη ανάρτηση με τίτλο «Δεν είναι διόδια είναι λίτρα» (http://dzg10.blogspot.gr/2014/02/blog-post_11.html) και αυτή είναι να καταργηθούν.
Αυτή λοιπόν, είναι η σημερινή τροπολογία του υπουργείου Υποδομών :
Η σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας Οδικών Τελών στο υπουργείο Υποδομών στην οποία υπάγεται το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, η εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων στις εθνικές οδούς με χρήση κάρτας ή άλλου μέσου, αλλά και η απαγόρευση διέλευσης από το παράπλευρο δίκτυο για «οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγών και λοιπές κατηγορίες οχημάτων, όταν αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων» προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης.
Η τροπολογία, που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου για κύρωση συμφωνίας μεταξύ

Ευρωπαϊκής Ενωσης και Ιράκ προβλέπει πως με απόφαση του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι κατηγορίες των οχημάτων, βάσει των οποίων, η υπηρεσία οδικών τελών εκδίδει τα ηλεκτρονικά μέσα χρέωσης. Στην τελευταία «υπάγεται το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κατασκευή και διαχείριση νέων σταθμών τελών διοδίων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, εκτός των συμβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το Π.Δ/γμα 60/2007 (Α’64), όπως ισχύει».

Με βάση την τροπολογία, η χρέωση διοδίων «μπορεί να γίνεται α) ανά χιλιόμετρο χρήσης του δικτύου και β) αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήσης του δικτύου, ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια κ.α. με την επιφύλαξη του νομικού καθεστώτος που διέπει τις συμβάσεις παραχώρησης». Με στόχο να εξασφαλίσει την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρεώσεων που αφορά αποκλειστικά στην πραγματική χρήση που κάθε ένα όχημα πραγματοποιεί κατά τη διέλευσή του από το οδικό δίκτυο με τη ρύθμιση «θεσπίζεται ρητή απαγόρευση για την κατασκευή και λειτουργία νέων κατ ουσίαν μετωπικών διοδίων εφόσον δεν εξατομικεύονται οι χρεώσεις αυτές βάσει πραγματικής χρήσης ανά διερχόμενο όχημα». Προβλέπεται συγκεκριμένα πως «από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μετωπικών σταθμών διοδίων ανεξαρτήτως αν για αυτούς έχει ακολουθηθεί γενικός τρόπος υπολογισμού χρεώσεων τελών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εφόσον αυτή η χρέωση δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική χρήση του κάθε ενός οχήματος χωριστά που διέρχεται το οδικό δίκτυο».
Στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως «η διέλευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο απαγορεύεται για οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγών και λοιπές κατηγορίες οχημάτων, όταν αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται εξαιρέσεις από την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου για ειδικούς λόγους, που αφορούν στην μόνιμη διαμονή του ιδιοκτήτη του οχήματος σε όμορη περιοχή, σε δημότη, σε εκτέλεση δημοσίου ή ιδιωτικού έργου, σε έδρα εγκατάστασης της επιχείρησης, σε ιδιοκτήτες αγροτικής χρήσης οχημάτων και τροχήλατων μηχανημάτων που είναι κύριοι ακινήτου όμορης περιοχής, όταν σε αυτά εξυπηρετούνται αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, σε λεωφορεία ΚΤΕΛ και ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής άδειας διέλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υποβολή της αίτησης χορήγησής της, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη χορήγησή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τα ανωτέρω».
Προβλέπεται, επίσης, πως με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται: α) τα σημεία ανέγερσης και λειτουργίας σταθμών διοδίων, είτε καθολικά στο σύνολο του οδικού δικτύου, είτε κατά τμήμα αυτού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού μέσου παρακολούθησης διοδίων τελών του περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 και σε σημεία εισόδων και εξόδων του δικτύου, β) το ύψος τελών ανά κατηγορία οχήματος και ανά διανυόμενο χιλιόμετρο ή χρονική περίοδο χρήσης της παραγράφου 7 του παρόντος, γ) οι απαλλαγές υποχρέωσης καταβολής τελών διοδίων σε ειδικές κατηγορίες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ιδίως σε άνεργους, ΑμεΑ, κατοίκους όμορης του δικτύου περιοχής, καθώς και σε οχήματα εξυπηρέτησης εκτάκτων αναγκών όπως οχήματα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα κ.α. και δ) η κατάργηση των μετωπικών σταθμών διοδίων ανάλογα με την τμηματική εφαρμογή» του ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων.
Στην τροπολογία αναφέρεται πως «με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται: α) η υπηρεσία έκδοσης της Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου για τη χρήση του συνόλου του εθνικού οδικού δικτύου ή τμήματός του, επιλεγόμενης διάρκειας ισχύος με αναλογική χρέωση και οι λοιπές λεπτομέρειες έκδοσής της, β) ο τύπος της Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου, (π.χ. αυτοκόλλητο), που τοποθετείται στο όχημα και γ) κάθε άλλο σχετικό θέμα με τα ανωτέρω.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αντικείμενο της αυτοτελούς υπηρεσίας Οδικών Τελών είναι: α) η ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών παρακολούθησης και χρέωσης τελών διοδίων οχημάτων, ως καινοτόμος εφαρμογή εποπτείας του αντικειμένου για τη χώρα, όπου η δυνατότητα διέλευσης από τις ηλεκτρονικές λωρίδες όλων των σταθμών διοδίων με ηλεκτρονικά μέσα, όπως κάρτα ή πομποδέκτης ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, ένα συνδρομητικό συμβόλαιο και ένα λογαριασμό, αποτελεί μία σημαντική υπηρεσία προς τους χρήστες του οδικού δικτύου, β) η ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών φόρτων για τη πληρέστερη εποπτεία τους, γ) η ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Παροχών Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.), σε εφαρμογή των οδηγιών 2004/52/ΕΚ και της 2009/750/ΕΚ, για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας όπως αυτή νοείται στις οδηγίες, δ) η διαχείριση του κέντρου παρακολούθησης διοδίων της Υπηρεσίας, με στόχο την επίτευξη του συντονισμού και της οργάνωσης της λειτουργίας του συστήματος διοδίων, ε) η σύνταξη προδιαγραφών για ενιαία ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια, με στόχο τη δίκαιη κατανομή βαρών στους χρήστες, στ) τη γνωμοδότηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη χωροθέτηση των σταθμών είσπραξης – χρέωσης των τελών διοδίων στο οδικό δίκτυο και σε εισόδους της χώρας, ώστε όλα τα είδη των οχημάτων να χρησιμοποιούν το εθνικό οδικό δίκτυο κατά προτεραιότητα και να μην εμφανίζονται φαινόμενα αποκλειστικής χρήσης και κατά συνέπεια καταστροφής, του παράπλευρου οδικού δικτύου, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οποίου δεν ανταποκρίνονται σε τέτοια χρήση, και ζ) η παρακολούθηση και απόδοση των εσόδων, ώστε να επιτυγχάνεται κεντρική διαχείριση για τον έλεγχο και την ορθολογική κατανομή των εσόδων, σε συνδυασμό το ειδικό νομικό καθεστώς των συμβάσεων παραχώρησης.

ΠΗΓΗ: euro2day.gr