“Γερνάει”ο Αγροτικός κόσμος

Τ

Ο 17% των εργαζομένων στη χώρα μας ασχολούνται με αγροτικά επαγγέλματα , είναι δηλαδή γεωργοί , κτηνοτρόφοι , αλιείς και δασοκόμοι. Αριθμητικά ανέρχονται σε 669.145, ενώ το σύνολο των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι 3.939.791 άτομα.

Οι άνδρες αποτελούν την πλειονότητα του αγροτικού κόσμου , αποτελώντας το 57,6% έναντι 42,4% που είναι οι αγρότισσες. Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια όμως σε ότι αφορά την απασχόληση των δυο φύλων .

Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες αγρότες είναι μόλις 4,6% , ενώ το αντίστοιχο των γυναικών είναι υπερδιπλάσιο και φτάνει το 11,4%.

Στις αγροτικές περιοχές ζει το 21,8% του εργατικού της χώρας . Από τους 974.321 που αποτελούν το εργατικό δυναμικό , οι 903.102 εργάζονται.

Το ποσοστό ανεργίας είναι αρκετά πιο χαμηλό σε σχέση με το σύνολο της χώρας.

Αγγίζει το 7,3% έναντι 11,7%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 1999.

Οι πιο πάνω δεν είναι όλοι τους αγρότες .Από αυτούς , αγρότες είναι το 56,3%, οι 508.517 δηλαδή.

Στο σύνολο των αγροτών της χώρας , στους 669.145, παρατηρείται αρκετά μεγάλη συγκέντρωση των αγροτών στην ύπαιθρο .Εκεί ζει το 76%. Το υπόλοιπο 24% κατοικεί σε αστικές και ημιαστικές περιοχές.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Το 60% είναι σε ηλικία άνω των 45 ετών.

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι το επάγγελμα δεν “τραβάει” τους νέους , οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη επαγγελματική τύχη σε άλλες δουλειές , πιο αποδοτικές.

Είναι γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των γεωργών ,των κτηνοτρόφων και των αλιέων έχει χαμηλό εισόδημα. Για να γίνει κατανοητό το εισοδηματικό επίπεδο των αγροτών , αξίζει να σημειωθεί ότι το 17% των εργαζομένων , που είναι αγρότες , όπως προαναφέρθηκε , παράγει το 8% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Συνεπώς , το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημά τους είναι περίπου το μισό του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Η αιτία για αυτό αποδίδεται κυρίως στο χαμηλό μέσο κλήρο, που είναι διψήφιος αριθμός στρεμμάτων για τις περισσότερες περιοχές , στη χαμηλή διείσδυση νέων τεχνολογιών και αποδοτικών καλλιεργειών και στο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των επαγγελματιών αγροτών που έχει ως συνέπεια να δυσκολεύονται να περάσουν στην ευρεία γεωργική παραγωγή ηεπιστημονική έρευνα και η εξέλιξη.

Το 78% των αγροτών μας έχουν φοιτήσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο.

Το 20% έχει φοιτήσει ή ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μόλις το 25 έχει φοιτήσει ή έχει πάρει πτυχίο από τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Αλλά με τέτοιο επίπεδο παιδείας , πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται αν είναι εφικτό να παρακολουθήσουν οι αγρότες σεμινάρια ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πάνω σε νέες καλλιέργειες και νέες μεθόδους παραγωγής.

Γόννοι Φλεβάρης του 2001