Οι συνέπειες του μοντέλου ανάπτυξης και της συνεπακόλουθης οικονομικής κρίσης δεν επιδρούν μόνον στα μεγέθη της παραγωγής ,της ανεργίας ,των εισοδημάτων. Επιδρούν συνολικά και καθοριστικά στην μόλυνση του περιβάλλοντος και στην αλόγιστη διαχείριση των φυσικών πόρων. Μάλιστα ,όσο επιδεινώνεται η οικονομική κατάσταση ,τόσο περισσότερο επιχειρείται καταστρατήγηση ακόμα και των ελάχιστων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος .Οι υπεύθυνοι της κρίσης ,μπροστά στα οικονομικά αδιέξοδα ,διαμορφώνουν συνθήκες όχι μόνον εξαθλίωσης των πολιτών αλλά και υποχώρησης απέναντι στην αδήριτη ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η αποτυχία της «Κοπεγχάγης» καταγράφει συνολικά την επιλογή αυτή. Διαμορφώνεται έτσι αθροιστικά ένα πλαίσιο οικονομικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης του επιπέδου και της ποιότητας ζωής για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ,τις συνέπειες του οποίου περισσότερο από όλους πληρώνουν οι νέοι .Άνεργοι ,αναγκασμένοι να συνωστίζονται στις πλατείες αβίωτων αστικών κέντρων, πολιορκημένοι από ένα καταναλωτικό πρότυπο διατροφής ,ψυχαγωγίας και τρόπου ζωής που συστηματικά προωθούν οι πολυεθνικές με τους κατά τόπους εκπροσώπους και τους πολιτικούς συνεργάτες τους, είναι εκτεθειμένοι συνεχώς σε όλους τους προφανείς παντοειδείς κινδύνους που οι συγκεκριμένες πολιτικές διαμορφώνουν.
Παρά τις συστηματικές ενέργειες σειράς παραγόντων να παραπλανήσουν με ρετουσαρίσματα τις αντιδράσεις και τις επιλογές των πολιτών, ενώ στους σχεδιασμούς τους αναζητούνται σταθερές επιλογές σταδιοδρομίας του ίδιου μοντέλου ανάπτυξης, οι εξελίξεις ευνοούν και απαιτούν την ενεργοποίηση των πολιτών και ειδικά των νέων στην κατεύθυνση προώθησης ενός άλλου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων. Η κατάσταση τοπικά και περιφερειακά επιβεβαιώνει ότι η εξισορρόπηση της σχέσης ανάμεσα στην ανθρώπινη δράση και το περιβάλλον , χρειάζεται πολιτικές που ταυτόχρονα και παράλληλα θα αποκαθιστούν τα βασικά δικαιώματα των νέων για εργασία με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Οι Θεσσαλοί Πολίτες καλούν τους νέους να δραστηριοποιηθούν αποφασιστικά ,διεκδικώντας μέσα από την συλλογική δράση παράλληλα με την εργασιακή αποκατάσταση τους, την υιοθέτηση συγκεκριμένων και καταμετρούμενων μέτρων που θα προστατεύουν και θα βελτιώνουν σταθερά το αστικό και το υπαίθριο περιβάλλον με στόχο την ουσιαστική αποκατάσταση της ποιότητας ζωής .
Η συντονιστική γραμματεία
των Θεσσαλών Πολιτών του Κόσμου