Συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την εκλογή προεδρείου με τη νέα του σύνθεση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών, υπό την προεδρεία του Δημήτρη Τσέτσιλα. Αναλυτικά η πρόσκληση και τα 24 προς συζήτηση θέματα έχουν ως εξής :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς:  Τον κ. Δήμαρχο , τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
τους κ.κ Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων – Τοπικών Κοινοτήτων &  Εκπροσώπων
            Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι στις 15.9.2014, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 19:30’ του έτους 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.      Αποδοχή ποσών
2.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Τεμπών (11η)
3.      Προσδιορισμός δαπανών αποπληρωμής σε βάρος πιστώσεων Σ.Α.Τ.Α.
4.      Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010)
5.      Διαγραφή Βεβαιωμένων ποσών
6.      Ορισμός Μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίων – Λυκείων  Δήμου Τεμπών

7.      Ορισμός Μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Τεμπών
8.      Συγκρότηση Επιτροπών  Παραλαβής Έργων – Εργασιών – Υπηρεσιών – Μεταφορών – Προμηθειών έτους 2014
9.      Συγκρότηση Επιτροπής για καθορισμό χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων της Δ.Κ. Γόννων του Δήμου Τεμπών.
10. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. Τεμπών για Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων θεάτρου, Κινηματογράφου & Κέντρων Διασκέδασης του Νομού Λάρισας
11. Έγκριση αναμόρφωσης (5η ) προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ
12. Έγκριση αναμόρφωσης (6η  )προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ
13. Εγγραφές-επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Μακρυχωρίου & Συκουρίου
14. Παράταση συμβατικής προθεσμίας (2η) του έργου: «Αναπλάσεις Οικισμού Πυργετού»
15. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Πλακόστρωση στο κέντρο του χωριού του Δ.Δ. Καλλιπεύκης»
16. Παράταση συμβατικής προθεσμίας της  μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της Δ.Ε. Αμπελακίων του Δήμου Τεμπών»
17. Παράταση συμβατικής προθεσμίας της  μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της Δ.Ε. Γόννων του Δήμου Τεμπών»
18. Παράταση συμβατικής προθεσμίας της  μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών»
19. Παράταση συμβατικής προθεσμίας της  μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών»
20. Παράταση συμβατικής προθεσμίας της  μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών»
21. Ανανέωση-Τροποίηση Προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων για παροχή Διοικητικής υποστήριξης (άρθρο 94 & 95 του Ν.3852/10) λόγω μη επαρκούς στελέχωσης του Γραφείου Πολεοδομικής υπηρεσίας του Τμ. Τεχν. Υπηρ. Του Δήμου Τεμπών
22. Έγκριση 2ουΑΠΕ του έργου: «Αναπλάσεις Οικισμού Πυργετού»
23. Έγκριση 1ουΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου: «Πλακόστρωση στο κέντρο του χωριού του Δ.Δ. Καλλιπεύκης»
24. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου για τη δημιουργία κυλικείου στον περιβάλλοντα χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Συκουρίου»
25. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης <Ελιάς>»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. : Τσέτσιλας Δημήτριος