Άλλο ένα νομοσχέδιο και αλλαγές για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Ομάδας Παραγωγών αλλά και ενέργειες για το ξεμπλοκάρισμα των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών και την απόδοση ευθυνών βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως αναλυτικά αναφέρει σε ρεπορτάζ του στη σημερινή «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ο δημοσιογράφος Γιώργος Μακρής. Η λογική κάθε κυβέρνηση και κάθε νέος υπουργός και ένας νέος νόμος εξακολουθεί να «λειτουργεί», αν και με τόσους νόμους και τόσες αλλαγές χαμένοι μέχρι σήμερα ήταν οι συνεταιρισμοί, οι συνεταιρισμένοι αγρότες, οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι. Ας ελπίσουμε αυτό το νομοσχέδιο να μπορέσει να βάλει τέλος στην αναρχία του χώρου αλλά και στην ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας και του συνεταιριστικού κινήματος με την ουσιαστική έννοια του όρου. Άρθρα μου για το θέμα μπορείτε να βρείτε και ΕΔΩ : 14 Γενάρη 2012 : http://dzg10.blogspot.com/2012/01/blog-post_12.htmlΤο άρθρο εκτός από το blog αναδημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα «Αγροτική Έκφραση». 9 Μάρτη 2011 : http://dzg10.blogspot.com/2011/03/blog-post_09.html).

Αναλυτικά το ρεπορτάζ του Γιώργου Μακρή έχει ως εξής :
Υπόχρεοι να υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) σε ετήσια βάση θα είναι στο εξής οι πρόεδροι και οι διοικούντες αγροτικών συνεταιρισμών με ετήσιο τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ, όπως προβλέπει το καινούργιο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις βασικές διατάξεις του οποίου παρουσιάζει σήμερα η «Ε».
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται να καταργηθεί η εισφορά υπέρ ΠΑΣΕΓΕΣ που πληρώνουν οι αγρότες μέσω ΕΛΓΑ, καθώς και να συσταθεί Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων» (ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π. ΑΕ) σκοπός της οποίας είναι η αξιοποίηση των ακινήτων, της αγροτικής γης, του εξοπλισμού και των αγροτικών προϊόντων προς όφελος των Οργανώσεων Παραγωγών, των Συνεταιρισμών και των αγροτών.

Στην ιδιοκτησία της ΔΙΑΓΕΠ θα περιέλθουν όλα τα ακίνητα και ο εξοπλισμός των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκκαθαριστές και η εταιρεία θα πρέπει να τα αξιοποιήσει, είτε παραχωρώντας τη διαχείριση σε άλλους υγιείς συνεταιρισμούς είτε ενοικιάζοντάς τα με συμφέρουσες συμβάσεις.
«Δρομολογούμε την εκ βάθρων ανασυγκρότηση και εξυγίανση των συνεταιρισμών, την αναβίωση της συνεργατικής ιδέας και την ενίσχυση των πρωτοβουλιών που λειτουργούν στη βάση της κοινωνικής οικονομίας και συλλογικότητας», επισημαίνει σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Βαγγέλης Αποστόλου και προσθέτει: «Η ενίσχυση και επέκταση ισχυρών συνεργατικών σχημάτων παραγωγής και μεταποίησης υλικών αγαθών και υπηρεσιών και η διαμόρφωση εναλλακτικών συστημάτων διανομής και εμπορίου αποτελούν κεντρικό μοχλό της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ταυτόχρονα μια διαδικασία αποδόμησης του νεοφιλελεύθερου μοντέλου παραγωγής ως μοναδικού μοντέλου διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
Η κατάργηση των συνεταιρισμών σφραγίδων, η εκκαθάριση των μητρώων μελών των συνεταιρισμών και η απόδοση ευθυνών σε πρόσωπα που ευθύνονται για φαινόμενα κακοδιαχείρισης είναι στις επιδιώξεις μας.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών επιχειρεί να ανατρέψει δημιουργικά μια απαξιωμένη κατάσταση που συνεχίζει να οδηγεί σε ουσιαστική ατροφία και μαρασμό ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των αγροτών.
Το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς καταργεί τις αναφορές και παραπομπές σε προγενέστερες νομοθεσίες που προκαλούσαν σύγχυση στην εφαρμογή τους, διατηρεί ρυθμίσεις της κείμενης μέχρι τώρα νομοθεσίας που δοκιμάστηκαν και βοήθησαν τη λειτουργία των συνεταιρισμών, ενώ διορθώνει και εισάγει νέες ρυθμίσεις – πολιτικές που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην επανεκκίνηση του τομέα αυτού της αγροτικής οικονομίας».
Οι νέες ρυθμίσεις που εισάγονται με το νομοσχέδιο επιγραμματικά είναι:
– «Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη εθελοντική ένωση προσώπων, όπως ορίζουν οι διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Δίνεται η δυνατότητα σύστασης από αυτόν Νομικών Προσώπων καθώς και η σύμπραξή του με άλλους φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών του. Δεν προβλέπονται συνεταιριστικές βαθμίδες, αλλά η αρχιτεκτονική στη δομή τους καθιερώνεται με αποφάσεις των ιδίων των συνεταιρισμών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
– Απλοποιείται η σύσταση των ΑΣ με την απλή καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο Μητρώων του Ειρηνοδικείου με πράξη του Ειρηνοδίκη αντί της τήρησης της δικαστικής διαδικασίας (εκούσια δικαιοδοσία), διασφαλίζοντας έτσι αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων αλλά και σημαντική διευκόλυνση στην ίδρυση ΑΣ.
– Ρυθμίζεται η υποχρέωση των μελών να παραδίδουν την παραγωγή τους στον ΑΣ, με ποινή διαγραφής τους αν δεν τηρούν την υποχρέωση αυτή. Απαλλάσσονται από αυτήν τη δέσμευση τα μέλη μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
– Καταργείται το ελάχιστο ποσό του συνολικού συνεταιριστικού κεφαλαίου των 10.000 ευρώ. Το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου αποφασίζουν ελεύθερα τα μέλη του συνεταιρισμού, με βάση τα καταστατικά τους, καταβάλλοντας με την εγγραφή το 30% ή 50% της συνεταιρικής μερίδας και το υπόλοιπο εξοφλείται σε δύο χρόνια.
– Παρέχεται η δυνατότητα μη εκλογής Εποπτικού Συμβουλίου σε συνεταιρισμούς αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από τριάντα.
– Προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση των οργάνων διοίκησης των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2.000.000 ευρώ να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης στην Επιτροπή του νόμου 3213/2003, όπως ισχύει και να ελέγχονται όπως όλοι οι υπόχρεοι που προβλέπει το άρθρο 1 του ίδιου νόμου.
– Η εκλογή των οργάνων διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 ή 2/6 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου (σχεδόν απλή αναλογική).
– Στο Μητρώο καταχωρίζονται οι ΑΣ που συστήνονται με τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου αφού υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 και αφού ελεγχθεί μόνο η πληρότητά τους. Για τους υφιστάμενους ΑΣ που είχαν καταχωρισθεί ως ενεργοί στο Μητρώο του ν. 4015/2011 προβλέπεται στο άρθρο 38 των μεταβατικών διατάξεων η αυτοδίκαιη εγγραφή τους στο Μητρώο του προτεινόμενου νομοσχεδίου με την υποχρέωση προσαρμογής στις διατάξεις του, μέχρι τη λήξη των θητείας των οργάνων διοίκησής τους.
– Δίνεται η δυνατότητα μετατροπής των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών σε ελεύθερους με δική τους απόφαση, διαφορετικά παραμένουν ως έχουν.
– Διευκρινίζεται η έννοια των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών ως αυτοτελείς νομικές οντότητες του Συνεταιριστικού ή Εμπορικού νόμου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διακρίνεται η Ομάδα Παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού 1305/2013 από τις Οργανώσεις Παραγωγών του Κανονισμού 1308/2013.
Τίθενται σαφείς προϋποθέσεις γα τη λειτουργία των Ομάδων για τις οποίες δεν υπάρχουν ενωσιακές διατάξεις αντίθετα με τις προβλεπόμενες για τις Οργανώσεις, όπως: -από κοινού συμφωνία για προώθηση τουλάχιστον του 90% της παραγωγής – συγκρότηση με πρωτοβουλία τουλάχιστον πέντε παραγωγών ομοειδών προϊόντων ζωικής προέλευσης και τουλάχιστον 10 παραγωγών ομοειδών προϊόντων φυτικής προέλευσης, ενώ η ελάχιστη παραγωγή και για τις δύο κατηγορίες θα καθορίζεται από το γινόμενο των μελών της Ομάδας Παραγωγών επί τον μέσο όρο του παραγόμενου προϊόντος της στην Περιφέρεια σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων καλλιεργειών.
– Οι υφιστάμενες Ανώνυμες Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) παραμένουν και λειτουργούν, δίδεται όμως η δυνατότητα με απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων να μετατραπούν σε ΑΣ του προτεινόμενου νομοσχεδίου. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται για τις ΑΣ και ΕΑΣ που τελούν υπό εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής να μπορεί να μισθώσει τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις στην εταιρεία ΔΙ.Α.ΓΕ.Π. με στόχο να αξιοποιηθούν από άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις.
– Καταργείται η χρηματοδότηση συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ.
– Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων » (ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π. ΑΕ) σκοπός της οποίας είναι η αξιοποίηση των Ακινήτων της αγροτικής γης, του Εξοπλισμού και των Αγροτικών Προϊόντων προς όφελος των Οργανώσεων Παραγωγών, των Συνεταιρισμών και των αγροτών.
Ως «Ακίνητα» νοούνται τα κτίρια που κρίνονται απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της εταιρείας, αποθήκες για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και μηχανημάτων και βιομηχανικά κτίρια για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Ως «Γαίες» νοούνται οι ιδιωτικές και δημόσιες αγροτικές εκτάσεις κατάλληλες για αγροτική αξιοποίηση. Ως «Εξοπλισμός» νοούνται εργαλεία και μηχανήματα κατάλληλα για αγροτική χρήση συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σήματα, επωνυμία, διακριτικοί τίτλοι, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα τεχνογνωσίας. Ως Προϊόντα νοούνται τα πάσης φύσεως προϊόντα του αγροτικού τομέα αυτούσια ή μεταποιημένα.
Έδρα της ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π. ΑΕ ορίζεται με το καταστατικό της ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την αρτιότερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών της. Η ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π. ΑΕ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών (ν.2190/1920, Α΄37), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η διάρκεια της εταιρείας είναι 99 έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

            Πηγή : Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας.