Ο Δήμαρχος Τεμπών, Κώστας Κολλάτος έχοντας υπόψη τη σχετική με το θέμα νομοθεσία και με την  337/2017 απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τεμπών με θητεία από 01/03/2017 μέχρι 31/08/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :
1. τον Αστέριο Σαΐτη του Θεόδωρου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, με αντιμισθία : Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διψάνας Αχιλλέας
2. τον Θωμά Τσιαπλέ του Κων/νου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Γόννων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, άμισθο : Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσεργάς Κων/νος.

3. τον Αχιλλέα Διψάνα του Μιχαήλ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, με αντιμισθία : Υπεύθυνος για τα θέματα του αυτοτελούς Τμήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου . Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σαΐτης Αστέριος
4. τον Κώστα Τσεργά του Γεώργιου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, με τις αποδοχές της οργανικής του θέσης : υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Υποστήριξης και συγκεκριμένα των Αυτοτελών Τμημάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας, των διοικητικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς Γραφείου ΚΕΠ όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσιαπλές Θωμάς
5. τον Κώστα Νταφούλη του Αντωνίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέσσωνος, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, άμισθο : Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσεργάς Κων/νος
Β. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Οι Αντιδήμαρχοι , ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους : θα εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτελούν τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής. Θα εισηγούνται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων την ψήφιση κανονισμών λειτουργιάς των επί μέρους Υπηρεσιών ή την τροποποίηση των υφισταμένων, όπου χρειάζεται και τέλος Θα ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν ειδικές διατάξεις του κώδικα ή άλλων σχετικών Νόμων. Στον αντιδήμαρχο κ. Τσεργά Κων/νο εκχωρεί την αρμοδιότητα υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγράφει σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχτεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
Δ. Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού Συμβουλίου.
Ε. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαΐτης Αστέριος του Θεοδώρου, που αναπληρώνει το δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσεργά Κων/νο του Γεωργίου.

Ζ. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση Πολιτικών γάμων.