Επιμορφωτικό πρόγραμμα του Erasmus+ KA1 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, παρακολούθησαν η Διευθύντρια του Δ.Σ. Γόννων κ. Κωνσταντίνα Μπούτου, η εκπαιδευτικός πληροφορικής Αποστολίνα Σαΐτη και ο δάσκαλος Γεώργιος Αλεξανδρής στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η επιμόρφωση περιελάμβανε δομημένο κύκλο μαθημάτων με θέμα «Αντιμετώπιση της πολυμορφίας : Διαπολιτισμική διαχείριση της τάξης και ένταξη μεταναστών/προσφύγων μαθητών».
Αρχικά συζητήθηκαν τα τυπικά προβλήματα που προκύπτουν στη διαχείριση των πολυπολιτισμικών τάξεων και αναλύθηκαν οι ανάγκες των μαθητών με διαφορετικό πολιτιστικό και οικονομικό υπόβαθρο. Με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς του σεμιναρίου από τη Φλωρεντία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Ελλάδα και τη Ρουμανία, έγινε ανταλλαγή των πολυπολιτισμικών εμπειριών από τα σχολεία που διδάσκουν. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των παιδιών μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέθοδοι διαφοροποίησης και τεχνικές συνεργατικής μάθησης. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συνειδητοποίηση της συναισθηματικής και ψυχολογικής δυσφορίας των παιδιών μεταναστών/προσφύγων στη διαδικασία της ένταξης σε νέο περιβάλλον.

Διδάχθηκαν κατευθυντήριες γραμμές, τους παρουσιάστηκαν χρήσιμα εργαλεία ενώ υλοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές ασκήσεις για την ένταξη των παιδιών μεταναστών/προσφύγων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Δόθηκαν συμβουλές για την ενδυνάμωση των παιδιών μεταναστών ώστε να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στο σχολείο και το τοπικό τους περιβάλλον.
Στο τέλος έγινε αναλυτική παρουσίαση του σχολείου και των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Καθόλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί του Δ.Σ. Γόννων είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους από τη Φλωρεντία, Ουγγαρία, Φινλανδία και τη Ρουμανία για τα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα, να εντοπίσουν κοινά σημεία αλλά και διαφορές.
Οι εμπειρίες και οι γνώσεις από αυτή την κινητικότητα για επιμόρφωση, θα χρησιμοποιηθούν στο άμεσο διάστημα ώστε να βελτιωθεί η ένταξη και η ενσωμάτωση μαθητών μεταναστών στο σχολικό περιβάλλον.