Ο Δήμος Τεμπών με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του δήμου, ενημερώνει τους πολίτες που κατοικούν μόνιμα στους ακόλουθους οικισμούς : Αμπελακίων, Γόννων (Ιτέα, Ελιά), Κάτω Ολύμπου (Αιγάνη, Πυργετός, Ραψάνη), Μακρυχωρίου (Ευαγγελισμός, Μακρυχώρι, Παραπόταμος) και Νέσσωνος (Ακρινόν, Κυψελοχώρι, Χειμάδι) και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, ότι από σήμερα μέχρι και την 19η Μαρτίου 2019, μπορούν να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω email), στο Δήμο
ή στα ΚΕΠ του Δήμου τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ  5022/12-11-2018, Τεύχος Β’), προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν.4563/2018, ΦΕΚ 169, Τεύχος Α’) και να ενταχθούν σε αυτό.
Κατά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν

στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών “COSMOTE TV PACK”) και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών “DIGEA PACK”) και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο με τίτλο «Παρεχόμενες υπηρεσίες του έργου TOTAL TV COVERAGE».

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό των ΚΕΠ και εφόσον διαπιστωθεί η ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης περιοχής εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, θα καταχωρείται η αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για περαιτέρω έλεγχο.
Τα βασικά Δικαιολογητικά της 1ης Πρώτη (1η) περίπτωσης είναι:
Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία του:
α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
β. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας(Δ.Α.Τ.) ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής, κ.ά.) του ενδιαφερομένου,
γ. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους,
δ. αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερομένου ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ., απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας, κ.ά.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάστασή του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δύναται να αποδειχτεί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (π.χ. διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα, κ.ά.) πέραν του παραπάνω εγγράφου,
ε. αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου, ο οποίος να έχει εκδοθεί μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 3269/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5022/12-11-2018, Τεύχος Β’).
Περισσότεςρες πληροφορίες στο site του δήμου Τεμπών και στη διεύθυνση https://www.dimostempon.gr/index.php/news/anakoinwseis/2410-tv-20190130