Η καθιερωμένη πρώτη ανοιξιάτικη ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΓΟΝΝΩΝ θα διεξαχθεί από τις 14 μέχρι και τις 20 Απριλίου στο χώρο κάτω του Δημοτικού Σταδίου Γόννων. Την προσωπική μου άποψη για το «παζάρι» και γενικά για τα «παζάρια» την έχω καταθέσει με άρθρα μου τόσο στον τοπικό τύπο όσο και στο εδώ στο Blog παλαιότερα : http://dzg10.blogspot.gr/2011/03/blog-post_25.html
Η εκδήλωση αυτή – αναφέρει δελτίο τύπου του δήμου – έχει καταφέρει να γίνει θεσμός για τους κατοίκους όχι μόνο της Τοπικής Κοινότητας Γόννων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Αναμένεται μεγάλη συμμετοχή εμπόρων και μεγάλη προσέλευση κόσμου, όπως κάθε φορά. Οι προσερχόμενοι στην Εμποροπανήγυρη θα τύχουν κάθε διευκόλυνσης σε ό,τι αφορά το χώρο που διατίθεται από τον Δήμο. Οι λυόμενες κατασκευές θα γίνουν με ευθύνη των συμμετεχόντων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 03/04/2019 και ώρα 11:00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Γόννων, αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου έχει ως εξής :
Ο Δήμος Τεμπών, σύμφωνα με τις αριθμ. 58/2019, 104/2017 και 71/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών, ανακοινώνει ότι :

1. Η ετήσια Εμποροπανήγυρη στους Γόννους, διάρκειας επτά (7) ημερών, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 14-04-2019 με 20-04-2019, στο χώρο που τελούνταν μέχρι τώρα, δηλαδή στο μέρος κάτω του Δημοτικού Σταδίου Γόννων.
2. Οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται “και τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων και θα απομακρύνονται από τους ίδιους υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την κατασκευή, την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των κατασκευών. Ο Δήμος χορηγεί άδειες εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών στους ενδιαφερομένους, από την αρχή μέχρι το τέλος της εμποροπανήγυρης, στους χώρους όπως αυτοί ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών που επισυνάπτεται.
3. Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης είναι : είδη ένδυσης, υπόδησης, είδη σπιτιού, είδη Λαϊκής Τέχνης, λευκά είδη, εργαλεία, φυτά, παιχνίδια, μπιζού, δίσκοι-κασέτες, τυποποιημένα προϊόντα, κ.λ.π. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν τη δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους.
4. Τα περίπτερα και γενικά οι χώροι, διατίθενται και κατακυρώνονται με την καταβολή του 100% του ποσού, το οποίο προσδιορίζεται από την έκταση που καταλαμβάνουν οι χώροι ως τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, κατά την ημέρα της δημοπράτησης των χώρων. Στη συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής.Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται απαίτηση ποσού ως δαπάνη εγκατάστασης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμμετέχει με δική του ευθύνη, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους οφείλουν τέλη από τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη κατά το παρελθόν.
5. Τα τέλη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται ως εξής : 
Περιγραφή Χώρου
Τιμή
(περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Εμπορικά
5€/τ.μ.
Καφενεία, ταβέρνες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία
2€/τ.μ.
Σουβλατζίδικα
2€/τ.μ.
Καντίνες (αυτοκίνητα)
60€/τ.μ.
Σκοπευτήρια, θίασοι και λοιπά συναφή επαγγέλματα
7€/τ.μ.
Λούνα Παρκ
2.000€ κατ’ αποκοπή
Για κάθε λάμπα
10€
Για κάθε πρίζα
20€
6. Απαγορεύεται η ενοποίηση των χώρων που διατίθενται για ταβέρνες και σουβλατζίδικα.
7. Η διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης για τις γωνίες και τις προνομιούχες θέσεις θα γίνει στις 03-04-2019 και ώρα 11:00 π.μ., στο δημοτικό κατάστημα Γόννων. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων ηλεκτρολόγων για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση της εμποροπανήγυρης θα κατατεθούν στις 03-04-2019 στο δημοτικό κατάστημα Γόννων (πληροφορίες κα Ταμπάκη Νίκη).
8. Κάθε αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
Α. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Β. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Γ. Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής.
Δ. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
9. Στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν :
Α. Επαγγελματίες έμποροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές).
Β. Κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Γ. Κάτοχοι οποιασδήποτε άδειας βάσει της οποίας δικαιούνται να δραστηριοποιούνται σε εμποροπανηγύρεις.
10. Ειδικά για την κατηγορία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη :
Α. Οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012), υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια υπαίθριου εμπορίου.
Β. Οι ιδιοκτήτες Κ.Υ.Ε. Δήμου Τεμπών, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρησή τους έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 
11. Ειδικά για τη λειτουργία του λούνα-παρκ ορίζονται τα εξής:
Α. Ο χώρος για την εγκατάστασή του καθορίζεται όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου. Η εκμίσθωση του χώρου γίνεται μετά από πλειοδοτική, φανερή δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
Β. Στο χώρο αυτό, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (λούνα-παρκ), μπορούν να εγκατασταθούν μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηρόδρομοι, αιώρες, σκοπευτήρια και άλλα συναφή προς τη μορφή αυτή ψυχαγωγίας είδη.
Γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις. 
Δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει: α) Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μηχανολόγου μηχανικού για καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, και β) Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ηλεκτρολόγου μηχανικού περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
12. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση της άδειας συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη από τους δικαιούχους σε οποιονδήποτε τρίτο. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση του χώρου για άλλον σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διατίθεται.  Κάθε εκμισθωτής χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο εκμισθωτής του Λούνα-Παρκ, καθώς και όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρογεννήτριες, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστήρα σκόνης ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του.
13. Κατά τα λοιπά, ισχύει ο Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Γόννων (αριθμ. απόφασης 71/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.