Τον νέο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τεμπών εξέλεξαν στη χτεσινή τους 1η  συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι του νεοεκλεγέντος δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τεμπών. Εκλέχτηκε με 18 ψήφους, πρόεδρος μετά από πρόταση του δημάρχου, Γιώργου Μανώλη, ο δημοτικός σύμβουλος, Γιώργος Κυρίτσης από το Μακρυχώρι. Αντιπρόεδρος με 17 ψήφους εκλέχτηκε ο Νίκος Ανδρέου και γραμματέας με 16 ψήφους η Ζωή Τόπη-Σαΐτη. Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν συμμετείχε στην διαδικασία.
Στην πρώτη του ομιλία στο σώμα ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ., αφού ευχαρίστησε για την εκλογή του ανάμεσα στα άλλα τόνισε «από την πλευρά μου δεσμεύομαι να είμαι ένας πρόεδρος που θα λειτουργεί με αντικειμενικότητα, χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις…». Σημαντική ήταν η συμβολή στη διαδικασία της γραμματέως του σώματος Βούλας Κοντογιάννη.
Α. Σε ό,τι αφορά τους νέους Αντιδημάρχους  με την Απόφαση 1617/2019 ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, ορίζει τους παρακάτω με θητεία από 01/09/2019 μέχρι 01/11/2021 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :

1. Τον Αθανάσιο Καραναστάση του Γεωργίου, με αντιμισθία, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Γόννων και καθ’ ύλη με τις παρακάτω αρμοδιότητες : Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού Περιαστικού Πρασίνου όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζαρδούκας του Νικολάου.
2. τον Γεώργιο Νικολάου του Ιωάννη, με τις αποδοχές της οργανικής του θέσης, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου και για τη Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων και καθ’ ύλη με τις παρακάτω αρμοδιότητες : Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μητσογιάννης του Χρήστου.
3. τον Κωνσταντίνο Ζαρδούκα του Νικολάου, με αντιμισθία, κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου και καθ’ ύλη με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Υπεύθυνος για τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καραναστάσης του Γεωργίου.
4. τον Νικόλαο Μητσογιάννη του Χρήστου, με αντιμισθία, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου και καθ’ ύλη με τις παρακάτω αρμοδιότητες: υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Υποστήριξης και συγκεκριμένα των Αυτοτελών Τμημάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας, των Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Νικολάου του Ιωάννη.
5. τον Παναγιώτη Γκατζόγια του Παντελή, άμισθο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέσσωνος και καθ’ ύλη με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μητσογιάννης του
Χρήστου.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Οι Αντιδήμαρχοι , ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους: θα εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτελούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής. Θα εισηγούνται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων την ψήφιση κανονισμών λειτουργίας των επί μέρους Υπηρεσιών ή την τροποποίηση των υφισταμένων, όπου χρειάζεται και τέλος Θα ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν ειδικές διατάξεις του κώδικα ή άλλων σχετικών Νόμων. Στον αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Μητσογιάννη του Χρήστου εκχωρεί την αρμοδιότητα υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νικολάου του Ιωάννη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γκατζόγια του Παντελή.
ΣΤ. Στον αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Καραναστάση του Γεωργίου ανατίθεται η τέλεση Πολιτικών γάμων.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Επίσης στη χτεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τεμπών εκλέχτηκαν και τα μέλη των επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας ζωής τα οποία είναι τα εξής :
Επιτροπή Οικονομικών : πρόεδρος ο Νίκος Μητσογιάννης και τακτικά μέλη οι Κώστας Ζαρδούκας, Παναγιώτης Γκατζόγιας, Γιώργος Κυρίτσης, Χρήστος Κρικώνης, Κώστας Κολλάτος και Κώστας Τσεργάς με αναπληρωματικά μέλη τους Χρήστος Κακαγιάννη, Ζήση Γκανάτσιο, Μιχάλη Καρατέγο και Αχιλλέα Διψάνα.
Επιτροπή Ποιότητας ζωής : πρόεδρος Γιώργος Νικολάου και τακτικά μέλη οι Αθαν. Καραναστάσης, Νίκος Μητσογιάννης, Γιώργος Ντόντος, Χρήστος Κακαγιάννης, Αστέριος Σαΐτης και Γιάννης Κοντογιάννης με αναπληρωματικά μέλη τους Βασίλη Σίμο, Αθαν. Βλάχο, Ξανθή Ζησάκη και Χρήστο Τσούγια.